یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VZ-SG 1GB
1GB Ram
1GB Swap
25GB SSD
2 cores
1 Dedicated IP
Unmetered Traffic
200 Mbit/s Port Speed
$20.00USD ماهانه
VZ-SG 2GB
2GB Ram
2GB Swap
50GB SSD HDD
3 cores
1 Dedicated IP
Unmetered Traffic
200 Mbit/s Port Speed
$35.00USD ماهانه