یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VM-EU 1GB (19 موجود است)
1GB Ram
100GB Disk
1 cores
RDNS
1 Dedicated IPv4
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$15.00USD ماهانه
VM-EU 3GB (10 موجود است)
3GB Ram
200GB Disk
2 cores
RDNS
2 Dedicated IPv4
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$25.00USD ماهانه
VM-EU 5GB (6 موجود است)
5GB Ram
300GB Disk
3 cores
RDNS
2 Dedicated IPv4
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$40.00USD ماهانه