یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Xeon E5-1620v2 32GB
Intel Xeon E5-1620v2
4 cores 8 threads
32 GB DDR3 ECC
2x 2 TB SATA3
5 Dedicated IP
Unmetered Traffic
$70.00USD ماهانه + $30.00USD هزینه تنظیم
Xeon E3-1225v2 32GB
Intel Xeon E3-1225v2
4 cores 4 threads
32 GB DDR3 ECC
2x 2 TB SATA3
5 Dedicated IP
Unmetered Traffic
$75.00USD ماهانه + $30.00USD هزینه تنظیم
SSD - Xeon E3-1225v2 32GB
Intel Xeon E3-1225v2
4 cores 4 threads
32 GB DDR3 ECC
3x120 GB SSD
5 Dedicated IP
Unmetered Traffic
$75.00USD ماهانه + $30.00USD هزینه تنظیم
SSD - Xeon E3-1245v2 32GB
Intel Xeon E3-1225v2
4 cores 8 threads
32 GB DDR3 ECC
2x240 GB SSD
5 Dedicated IP
Unmetered Traffic
$85.00USD ماهانه + $30.00USD هزینه تنظیم