یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


VPS SSD 2GB
2GB Ram
10GB SSD
1 core
1 Dedicated IPv4
Local RAID 10
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$9.00USD ماهانه
VPS SSD 4GB
4GB Ram
20GB SSD
1 core
1 Dedicated IPv4
Local RAID 10
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$13.00USD ماهانه
SSD VPS 8GB
8GB Ram
40GB SSD
2 core
1 Dedicated IPv4
Local RAID 10
Premium Speed
Unmetered Traffic
1Gbit Port Speed
$20.00USD ماهانه